Wapenfeiten 2014-2018

De vorige verkiezingen gingen we van één naar twee zetels. We zijn daarmee nog steeds een kleine fractie in de gemeenteraad. Maar met de twee raadsleden Henrike Nijman en Arie de Niet en met ondersteuning van een goede opvolger Jasper Buist hebben we heel veel kunnen bereiken.

We werken hard. We luisteren naar onze contacten in de stad en de dorpen. Ons houding in de gemeenteraad en naar het college is constructief. We komen met een goed verhaal en zoeken steun bij andere partijen voor onze voorstellen. Soms loopt het spaak, maar heel vaak lukt het wel die steun te krijgen.

We zijn dankbaar en trots als we zien wat onze inzet de afgelopen vier jaar heeft opgeleverd. Een thematisch overzicht.

 • Financiën

  We hebben ons ervoor ingezet dat Deventer z’n financiën op orde heeft. We zijn erg kritisch geweest op het risicomanagement en hebben het college daarin meerdere keren gewezen op slordigheden. We hebben met succes speciaal aandacht gevraagd voor de grote risico’s in het sociaal domein.

  Deventer had forse problemen bij de IT-afdeling. Projecten met uitloop, budgetoverschrijdingen, smartphones die ongebruikt in de kast lagen en een hoog ziekteverzuim. Aanleiding voor ons om kritische vragen te stellen en te vragen om een diepgravend onderzoek. Dat onderzoek naar ICT kwam er uiteindelijk ook. De gemeente heeft een visie ontwikkeld op ICT en de IT-afdeling is gereorganiseerd. We volgen het dossier nog altijd op de voet.

  Ook de bouw van het stadhuis hebben we scherp gevolgd. De asbestsanering moest van ons binnen het budget worden opgelost. We zijn tevreden over de manier waarop het bouwproces is verlopen en trots op het mooie stadhuis dat het heeft opgeleverd.

 • Veiligheid

  Er was sprake van sluiting van het cellencomplex in Deventer. We hebben ons daar eerst achter de schermen tegen verzet. Toen het spannend werd hebben gezorgd dat de hele raad zich tegen de sluiting uitsprak.

  Het college was in 2015 van plan een “keurmerk veilige prostitutie” uit te delen aan exploitanten die zich netjes aan de vergunning en de wet zouden houden. Dat leek ons een slecht idee omdat de prostitutie nooit echt een veilige werkomgeving is. We hebben dat in de raad kunnen voorkomen.

  We hebben ingezet op het behoud van het uitstapprogramma prostitutie. De financiering loopt in 2018 af. De wethouder heeft op onze mondeling vragen toegezegd dat het uitstapprogramma hoe dan ook wordt voortgezet.

  Naar aanleiding van een zaak rond een minderjarige in de prostitutie in Deventer hebben we schriftelijke vragen gesteld. Het was ook reden om te vragen het prostitutiebeleid weer eens op de agenda van de raad te zetten. Dat is gebeurd in een besloten setting.

 • Zorg

  We hebben ons ingezet voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Op verzoek van de ChristenUnie voert de gemeenteraad elk jaar een gesprek met alle vrijwilligersorganisaties. Hiermee hebben we bereikt dat de gemeente voor alle organisaties kleine en grote, toegankelijk blijft. Iedereen heeft de kans zijn ervaringen met de gemeenteraad te delen en gebruik te maken van gemeentelijke kennis en regelingen. We hebben ons er speciaal voor ingespannen dat persoons gebonden budget ook kan worden ingezet voor mantelzorg.

  We hebben ons ingezet voor goede zorg. Voor een goede overgang en continuïteit bij de decentralisatie in 2015. Maar ook voor extra geld voor huishoudelijk hulp en goed minimabeleid

  We hebben ons ingezet voor opvang van vluchtelingen. Tijdens de vluchtelingencrisis hebben we de noodopvang aan de laan van Borgele gesteund. Ook hebben we ons ingezet voor een bed, bad, brood voorziening waar uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen worden opgevangen die niet terug kunnen keren naar hun land.

 • Gezin, jeugd en onderwijs

  Op het thema jeugd zijn we met veel eigen initiatieven gekomen. Bijvoorbeeld door inspiratieboekjes uit te delen om op een positieve aandacht te vragen voor opvoeden.

  Fractievoorzitter Henrike Nijman was één van de initiatiefnemers voor een geslaagde conferentie over preventie bij jongeren

  We hebben het beleid rond jeugd geprobeerd bij te sturen en vaak ook met succes. Een bezuiniging op voorlichting van Tactus (verslavingszorg) is bijvoorbeeld op een andere manier ingevuld. En ook bezuinigen op extra onderwijstaken hebben we kunnen voorkomen. Bij speeltoestellen is dat helaas niet gelukt, waardoor er nu kale plekken ontstaan waar eerst nog gespeeld kon worden.

  We keken ook kritisch naar de aansluiting van zorg van 18- naar 18+. Dat gaat helaas wel eens mis als een jongeren die hulp krijgt volwassen wordt en door de jeugdzorg wordt losgelaten. Door vragen van ons is de gemeente dat beter gaan organiseren.

  Dankzij vragen van de ChristenUnie is het stoepkrijtverbod uit de APV verdwenen.

  Bij de inkoop van Jeugdzorg en WMO hebben we er speciaal op gelet dat het een open contract is. Daardoor kunnen aanbieders zich ook later aansluiten. Ook de mogelijkheid van zorg via een Persoons Gebonden Budget (PGB) was voor ons belangrijk. Beide opties zorgen ervoor dat er ook identiteitsgebonden (christelijke) zorg kan worden ingekocht.

 • Kunst, cultuur en sport

  We hebben ons ingezet voor het behoud van de jeugdsportsubsidie en een veilig sportklimaat voor de jeugd.

  Er is flink bezuinigd op de Leeuwenkuil. We stonden op de bres voor cultuureducatie, omdat we het belangrijk vinden dat jongeren de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. We hebben een motie ingediend om de bezuiniging niet alleen een financieel maar ook een inhoudelijk kader mee te geven. Alle activiteiten voor scholen en muziekverenigingen zijn daardoor overeind gebleven.  

  Bij de cultuurvisie hebben we het college gevraagd inwoners te betrekken bij het opstellen. Het risico was dat er alleen met de cultuuraanbieders (zoals de schouwburg en het filmhuis) en met de cultuurmakers (kunstenaars, verenigingen) gesproken zou worden.

  Het uit de hand gelopen bouwproject voor filmtheater De Viking hebben we kritisch gevolgd. We balen er van dat er steeds extra geld nodig is voor een voorziening met een beperkt publiek. Het was wat ons betreft dan ook logisch dat een wethouder op stapte. Om de oorzaken boven water te krijgen hebben we het raadsonderzoek gesteund en met Arie de Niet ook een commissielid geleverd. Onlangs was er opnieuw een tegenvaller. Inmiddels is stoppen veel duurder dan doorgaan, waardoor we ook die bittere pil geslikt hebben.

  Er was ook veel gedoe rond het speelgoedmuseum. Wij wilden dat het speelgoedmuseum op zou gaan in de nieuwe museumorganisatie Deventer Verhaal. Een meerderheid van de raad wilde echter een zelfstandig speelgoedmuseum houden. De stad werd door de raad uitgedaagd om met plannen te komen. Dat proces is jammerlijk mislukt en dat hebben we de gemeenteraad verweten. Er is steeds weer geld nodig om het huidige speelgoedmuseum open te houden. De laatste keer hebben wij daar tegen gestemd omdat het uit een verkeerd potje werd gepikt.

 • Economie

  Afgelopen jaren hebben we ons meerdere keren ingezet voor de binnenstad. En voor een goed klimaat voor de ondernemers in de binnenstad in het bijzonder. We hebben een bijdrage geleverd aan het debat met een opinieartikel van Arie de Niet. De boodschap: maak projecten af en omarm de fietser in de binnenstad.

  We hebben ook stevig meegedaan in de discussie over het Grote Kerkhof. Een dossier waar de raad nogal zwalkt. Alles was duidelijk, maar de raad was te laf om een knoop door te hakken. En als je het plein dan autovrij wilt maken, vinden wij dat je dat besluit wel op een zorgvuldige manier moet nemen.

  We hebben ons steeds verzet tegen het gerommel met de koopzondagen. Een extra koopzondag er bij, de bouwmarkten die elke zondag open mochten, supermarkten op eerste kerstdag. Het is een achterhoede gevecht, maar het irriteert dat besluiten zo onzorgvuldig worden genomen, zonder visie en zonder oog voor de zelfstandig ondernemers in de binnenstad.

 • Milieu en duurzaamheid

  Rond het afvalbeleid was veel te doen. We hebben ons vergeefs verzet tegen verdere verlaging van het vrije stortquotum voordat de milieustraat af was. We hebben wel kunnen voorkomen dat het helemaal naar nul ging. We waren tegen hogere tarieven, voor een lagere afvalstoffenheffing en we hebben vragen gesteld over de verwerking van plastic.

  We hebben gestreden voor goed fietsbeleid. Dat was flink sleuren en zeuren, maar heeft ook wat opgeleverd. Het fietsbeleid is op ons verzoek geëvalueerd, we hebben gevraagd om bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad en de onnodig lang afgesloten hellingbaan bij het station ging snel weer open nadat wij er vragen over hadden gesteld.

 • Wonen

  We hebben ons sterk gemaakt voor duurzame woningbouw. Bijvoorbeeld door goede afspraken met de woningbouwcorporaties te maken. We waren verbijsterd toen Steenbrugge als eerste volledig gasloze wijk niet door leek te gaan. Nota Bene getorpedeerd door GroenLinks. Gelukkig kwam de partij door de druk van onze kant snel tot inkeer. We hebben ons ingezet voor verduurzaming van de bestaande woningen en voor duurzame initiatieven van de motiemarkt.

  Het zijn opgekomen voor de bescherming van het landschap van Salland. We namen initiatief om geen geld te stoppen in vakantie-wildpark Arusha, waardoor het van de baan was. We hebben ons verzet tegen grote reclamemasten langs de A1, die er helaas toch komen. We hebben bezwaar gemaakt tegen een bosbegraafplaats op ’t Hemeltje. Maar we hebben ook oog voor de ontwikkelingen in de landbouw. De komst van een geitenhouderij hebben we gesteund. Voor de leefbaarheid van Bathmen hebben we ons ingespannen voor een geluidswal bij de verbreding van de A1.

 • Betrouwbaar bestuur

  We hebben ons ingezet voor betrouwbaar bestuur dat zorgvuldige besluiten neemt. Dat was helaas niet altijd het geval en dat hebben we altijd duidelijk benoemd. Het ging bijvoorbeeld fout bij de bosbegraafplaats op ‘t Hemeltje waar Stichting IJssellandschap nogal onhandig optradt. En bij het Grote Kerkhof waar de gemeenteraad eerst wegliep voor z'n verantwoordelijkheid en vervolgens de ondernemers in de binnenstad wilde schofferen. We hebben ook vragen gesteld over de onzorgvuldige communicatie bij de huisvesting van ex-gedetineerden in de Vijfhoek. Ook over het onbehoorlijke bestuur rond koopzondagen hebben we ons echt kwaad gemaakt.

  We hebben meegedacht en meegedaan aan democratische vernieuwing. De motiemarkt was een succes, we deden mee met de moties over Tiny Houses en CoStroom. Daarnaast hebben we verordening voor het correctief referendum verbeterd.